TSS Group

Zabezpečovacie systémy

Systém kontroly prístupu

Narastajúci počet organizácii rôznej veľkosti si postupne uvedomuje výhody nahradenia kľúčových zámkov dverí obmedzujúcich prístup do určitých oblastí elektronickým systémom kontroly a regulácie pohybu osôb v budovách a pozemkoch im patriacich. Výhody elektronických systémov sa každodenne potvrdzujú v praxi.
Vchod musí byť prívetivý, ale schopný odmietnuť nepovolaných návštevníkov. Musí umožniť rýchly a pohodlný vstup veľkému počtu ľudí, ale musí byť schopný preveriť každého jednotlivca. Musí dôkladne skontrolovať odchádzajúcich, zároveň umožniť voľný priechod v prípade nebezpečenstva. Vybavenie vstupnej haly taktiež vytvára dôležitý obraz o celej spoločnosti.
Systém kontroly prístupu je elektronický systém, ktorý ovláda a monitoruje otváranie dverí, turniketov, výťahov a závor na parkoviskách. Systém v sebe skrýva obrovský potenciál, ktorý umožňuje vysoko profesionálne kontrolovať pohyb ľudí v určených priestoroch a zisťovať ich polohu v budovách. Software je samozrejme hnacím motorom za celým systémom. Musí byť najmodernejší a najdokonalejší v súčasnej dobe, ale zároveň musí byť jeho obsluha čo najjednoduchšia. Preto sme sa rozhodli použiť operačný systém Windows ako jeho platformu. Software je vysoko flexibilný. Jeho konfigurácia je otázkou niekoľkých minút. Precízne filtračné schopnosti Vám dokážu podať konkrétne žiadanú informáciu z množstva udalostí v pamäti. Grafické mapky budovy a farebne rozlíšené alarmové stavy rôznych priorít umožňujú obsluhe rýchlu a efektívnu orientáciu. Súčasťou systému je aj modul na zhotovenie identifikačných kariet zamestnancov obsahujúcich fotografiu a osobné údaje.
SAFECOM Košice, s.r.o. ponúka najširší výber rôznych systémov kontroly prístupu, ktoré umožňujú povolenie/odmietnutie vstupu, presné monitorovanie jednotlivcov v objekte, dokonalý prehľad o návštevníkoch, prepojenie na mzdovú učtáreň, regulovanie pohybu automobilov a mnohé ďalšie podľa želaní zákazníka. Systémy sú k dispozícii v množstve konfigurácií, aby sme mohli vyhovieť aj tým najnáročnejším požiadavkám. 

 

Systém bezpečnostnej televízie

Výsledkom riešenia problému získania dokonalého prehľadu o dianí vo Vašich priestoroch je jedinečný systém, ktorý využíva klasickú CCTV (kamery štandartné/kamery s vysokým rozlíšením, farebné/čiernobiele, kompaktné, s vysokou citlivosťou, rotačné ...) s aplikáciami pod operačným systémom MS Windows. Kombináciou prvkov priemyselnej televízie a zaznamenávania obrazu s možnosťou programovateľného softwaru získate systém jednoducho a spoľahlivo plniaci svoju hlavnú funkciu – vizuálne (a akusticky) informovať obsluhu o dianí v dohľade kamier, pomocou klávesnice, myši alebo dotykového monitora. Alarmové stavy s pred alarmom sa zaznamenávajú na disk počítača, čo maximálne uľahčuje vyhľadávanie a ďalšie spracovanie. PC sa takto mení na výkonné pozorovacie stanovište schopné zvládnuť aj tie najnáročnejšie požiadavky.
Signály všetkých kamier sa pomocou multiplexera spracúvajú v reálnom čase, čo umožňuje súčasné sledovanie, zaznamenávanie a prehrávanie obrazu. Obraz reálny či zaznamenaný na disku môže byť následne prenesený pomocou internetu, telefónnych liniek alebo bezdrôtovo kdekoľvek na svete. Uloženie na DVD je samozrejmosťou.  Všetky udalosti v systéme sú zaznamenávané pre ďalšie vyhodnotenie. Super VGA monitory zobrazujú kompletný plán budovy s indikáciou presného miesta narušenia.
Tu sa núka spojiť CCTV, Systém kontroly prístupu, Elektrickú požiarnu signalizáciu a Elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu na platforme PC. Jednoducho prispôsobivé prostredie OS Windows zaručuje promptné prispôsobenie celého systému ako súčasným, tak aj budúcim požiadavkám.

 

 

Elektrická požiarna signalizácia

Potreba zavedenia Elektrickej požiarnej signalizácie je vyvolaná nevyhnutnosťou chrániť ľudský život a majetok. Výber systému, jednotlivých komponentov a spôsob zabezpečenia je závislý hlavne od povahy Vášho objektu a  stupňa nebezpečenstva

           
Ústredne EPS prevádzajú rozhodnutia centrálne na základe informácií externých snímacích elementov. Snímače sú adresovateľné, komunikujú v pravidelných intervaloch s ústredňou, ktorá presne odčítava hladinu ich momentálnej úrovne. V kľudovom stave je analógová úroveň snímača nízka, ako sa však stupňuje oheň, vzrastá. Ak sa stav nepatrne zvýši, je deklarovaný tzv. prealarm, odlišným akustickým signálom ako alarm skutočný, ktorý upozorňuje operátora o možnosti reálneho nebezpečenstva. Ak úroveň nízkeho analógového signálu pretrváva aj napriek neprítomnosti reálneho ohňa, systém vyzve operátora, aby prizval akreditovaného technika. Prirodzene z množstva signálov spracovávaných ústredňou má vždy prioritu signál s najväčším nebezpečenstvom.
Ďalšou nezanedbateľnou vlastnosťou „inteligencie“ systému je jeho schopnosť pamäte. Táto sa s výhodou využíva hlavne pri pravidelných prehliadkach systému, keď sa servisná firma dozvie v priebehu niekoľkých minút o všetkých parametroch jednotlivých snímačov ako aj celého systému. Všetky neštandardné stavy sú jasne identifikovateľné spolu s dátumom, časom a miestom poruchy. Výpis systémových úrovní jasne poukazuje na element, ktorý potrebuje údržbu alebo výmenu.

 

           
Elektrický zabezpečovací systém

Opodstatnenosť získania detailného prehľadu o dianí na svojom území a v svojich objektoch, je zrejmá z čoraz väčšieho počtu kriminálnych činov, či už zo strany neznámych páchateľov alebo zo strany vlastných zamestnancov. Realita bohužiaľ ukazuje, že majiteľ si nemôže byť istý ani pred pracovníkmi vlastnej strážnej služby. Ako jediné možné riešenie sa ukazuje využitie elektronických systémov, ktoré eliminujú ľudský faktor a reagujú adekvátne na všetky vzniknuté situácie. Elektronické systémy vyhlasujú poplach v prípade narušenia chránených priestorov, monitorujú pohyb osôb v objektoch, prekročenie daných hraníc v exteriéry,  vizuálne a akusticky znázorňujú všetky požadované informácie pomocou rôznych prenosových ciest. O každej udalosti vyhotovujú záznam, čím sa minimalizuje miera zneužitia.
Neexistuje univerzálny produkt alebo technológia vhodná pre špecifické požiadavky jednotlivých aplikácií. SAFECOM Košice, s.r.o. vždy dokáže poskytnúť riešenie, ktoré plne uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky.

 

SAFECOM Košice, s.r.o.

Exnárova 21
Košice, 040 22
Email: safecom@safecom.sk

HOTLINE

0905 795 488

0905 206 207

NAJ.sk
Copyright © 2007 Safecom Webcreator webdesign